:: เครือข่ายวิจัย ::
บทความวิจัยกลุ่ม โครงการกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการครบรอบ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง “การเตรียมความพร้อมของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาครสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
(ASEAN Economic Community: AEC)” และ “การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานการศึกษาดูงาน”  วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕
รายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย
รายงานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษาบริษัทยานภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)